Nasıl Polis Olunur

Yayınlayan admin 15/09/2014 22 Mesajınız

POLİS NASIL OLUNUR, POLİS OLMAK. PMYO - PAEM - POMEM - PÖH
 
 
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM )
MÜDÜRLÜKLERİ
Polis Meslek Eğitim Merkezleri
            Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim ve öğretim kurumlarımızdır.
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Başvuru Şartları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdış ındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için (30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.).
d) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.)
e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
1) Mahkûm olmamak.
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.
Başvuru esnasında istenen belgeler
a) Başvuru dilekçesi,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
ç) Erkek adaylardan askerlik durum beyanı,
d) Evli ise evli olduğuna dair beyan,
e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on adet vesikalık fotoğraf,
(2) Birinci fıkrada istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile isim, rütbe ve sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.
Müracaat Kabul İşlemleri
            Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
            Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.
Değerlendirme Ve Seçme İşlemleri
Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir.
Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.
          a)  İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.
          b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;
          1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
          2) Kendisinden istenileni kavrama,
          3) Kendine güven duyma,
          4) İfade etme yeteneği,
          5) Beden dilini kullanma becerisi,
       olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.
          c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.
Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir.
Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.
Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilir. Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.
Değerlendirme sonuçlarına göre "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır.
Kurul kararları kesindir.
            Hakkında "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.
Başarı Listesinin Düzenlenmesi
Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.
POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri
Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim öğretime başladıktan sonra yapılmaktadır.
BAŞVURU YERLERİ:
Müracaat İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü
Değerlendirme ve Seçme İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl’e göre belirlenecek Bölge Merkezleri
BİLGİ İÇİN:
EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 2143 Sokak No:16 Balgat- Çankaya/ANKARA ve İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlükleri
Eğitim Dairesi Başkanlığı İrtibat Telefonları:
POMEM Şube Müdürlüğü: 0 312 462 43 62–63–64–66–68
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü : (Sınav İşlemleri) 0 312 462 43 34-35
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ:
1- İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü :
Yavuz Selim mah. Sevban Mehmet Cad. No:86/2 Arnavutköy/İSTANBUL
Tel: 0 212 686 18 50-51 / 0 505 824 48 58
2- Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü:
Gümüşdere Köyü Polis koleji Sokak /Sarıyer-İstanbul
Tel: 0 212 203 87 09–10 / 0 505 318 86 0-02
3- Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: 
Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi No:50/11 BİLECİK 
Tel: 0 228 212 03 15 / 0 505 318 11 51
4- Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: 
Sofular mah. Şehit Özsaraç Caddesi No:32/A Merzifon-AMASYA 
Tel: 0 358 514 35 44- 0505 318 05 60
5- İzmir Bornova Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : 
Doğanlar Mah. Ankara Cad.  No:2 Hacılarkırı Bornova/İZMİR 
Tel: 0 232 478 18 67 / 0 505 318 87 01 
6- Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : 
Ankara yolu asfaltı 6.Kilometre POMEM Müdürlüğü/ÇANKIRI 
Tel: 0 376 218 14 72-73 / 0 505 318 18 50
7- Mersin  Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü :
Koca Vilayet Mah. 29108 Sk. No:2 Yenişehir / MERSİN
Tel: 0 505 318 33 75
8- Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü :
Akören Köyü Org.San.Böl.Yanı No:117 KARABÜK
Tel: 0 370 447 63 20 / 0505 318 78 59

 

22 Mesajınız

test:
07/11/2014, 10:44:52 AM
Cevapla

test page

Shah:
08/11/2014, 07:32:12 AM, q-depot.com
Cevapla

Love the work of these guys an outstanding master piece comes along a wonderful after sale services and support. Pretty much happy to get their product and will stick to it.

hghjgh:
03/12/2014, 08:32:09 PM, cbcbcvcvb.com
Cevapla

dffgdfgdgdfdfg

dbfnntnt:
03/12/2014, 08:32:24 PM, rgrrggrerg.ht
Cevapla

gfdfggg

dar:
06/12/2014, 06:54:33 PM
Cevapla

asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad

sghj:
14/01/2015, 09:01:41 PM, dgjjjvvghh.com
Cevapla

Dgj k bvdstjhcc vgyefjb fdyi

Coins:
04/02/2015, 03:50:08 PM, coinsblog.ru
Cevapla

Cool!

SMS Live:
26/02/2015, 08:07:42 AM

test

As:
10/05/2015, 08:42:48 AM, wwww
Cevapla

testss

orahan:
29/01/2016, 10:41:20 PM
Cevapla

dada

demo demo:
18/05/2016, 09:58:26 AM
Cevapla

teste

teste:
18/05/2016, 09:59:37 AM
Cevapla

asdasdasdasasd

demo demo:
18/05/2016, 09:59:51 AM
Cevapla

asdasdasasd

demo demo:
18/05/2016, 10:02:03 AM

asdasdasasd

ahmet:
26/05/2016, 02:02:17 PM
Cevapla

deneme

AnimeMen:
01/07/2016, 10:39:01 AM, anime-figurka.ru
Cevapla

Nice Theme! Author The Best!

Aviator:
26/08/2016, 02:22:18 PM, aviakatastrofa.ru
Cevapla

Very-very-best Theme! Good Luyck, Author!!!

Tp:
03/12/2016, 09:56:13 AM

Bjjjjj

rtrte:
04/03/2017, 03:02:32 AM
Cevapla

gjhdgj

Coffeechino:
07/03/2017, 02:18:43 PM, coffeechino.ru
Cevapla

Thanks for the update!

dwed:
07/04/2017, 08:24:11 PM, stad.nl
Cevapla

askassa

Mr HoverBoard:
12/05/2017, 12:59:59 PM, thehoverboard.eu
Cevapla

Buy your <a href="https://www.thehoverboard.eu">Hoverboard in Europe</a> today at a low price

fun888:
23/10/2017, 10:54:24 AM, fun888m.com
Cevapla

Thanks for the update! i use journal theme for my online casino site and casino game free of thailand.

Happyluke:
23/10/2017, 11:26:17 AM, hl88live.com
Cevapla

เดิมพันทันที เป็นเศรษฐีทันใจที่ คาสิโนออนไลน์ HappyLuke! แพคเกจโบนัสต้อนรับสูงสุดถึง 75,000 บาท; โบนัสฝากเงิน 10% ทุกวัน; สล็อตเกมส์มากกว่า 888

Niveleta92.:
05/11/2017, 01:42:42 PM, www.niveleta-92.com
Cevapla

Many TNX for beautiful Theme :)

Yorum Yaz